Βικελής_

Μιχαήλ Βικελής

Νευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD, Επιστημονικός Σύμβουλος του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος

Μέλος Κριτικής Επιτροπής Αριστείων

Ο Δρ. Μιχαήλ Κ. Βικελής είναι Νευρολόγος. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της νευρολογίας στην Αθήνα.

Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα Κεφαλαλγιών στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης, όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Master of Science in Headache Medicine. Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα τις κεφαλαλγίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας και συνεργάζεται με μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Έχει για έτη εργαστεί ως ιατρικός σύμβουλος σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Έχει συγγράψει ή συμμετέχει στη συγγραφή περισσοτέρων από 30 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και 12 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα και ελληνικά ιατρικά συγγράμματα, με θέμα τις κεφαλαλγίες. Συμμετέχει, ως βασικός ερευνητής, σε διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες για τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων στην ημικρανία και την αθροιστική κεφαλαλγία.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση των ιατρών σε θέματα κεφαλαλγιών και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της International Headache Society και της Επιτροπής Εκπαίδευσης Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Είναι συντονιστής του Κλάδου Κεφαλαλγίας της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας.

Έχοντας ως σημαντικό στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των ασθενών, είναι Επιστημονικός Σύμβουλος του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος από τον ίδρυση του, ενώ είναι βασικός συγγραφέας του βιβλίου «Ημικρανία και άλλες Κεφαλαλγίες» που εξέδωσε ο Σύλλογος Ασθενών.

———————————–

Dr. Michail K. Vikelis is a Neurologist. He studied at the Medical School of the University of Athens and completed his specialty in neurology in Athens.

He was trained in Headaches at the University of La Sapienza in Rome, where he obtained a Master of Science in Headache Medicine. Subsequently he prepared a doctoral dissertation on headaches at the University of Athens.

He maintains a private Headache Clinic and cooperates with a large private hospital. He has worked for years as a medical consultant in large pharmaceutical companies.

He has authored or participated in the writing of more than 30 scientific articles in international medical journals and 12 chapters in foreign and Greek medical books on headaches. He participates, as a principal investigator, in international multicenter clinical studies on the use of monoclonal antibodies in migraine and cluster headache.

He has a particular interest in the training of doctors on headaches and has been a member of the Education Committee of the International Headache Society and the Education Committee of the Hellenic Neurological Society. He is the coordinator of the Headache Branch of the Hellenic Neurological Society.

Having as an important goal the education and information of patients, he is a Scientific Advisor of the Association of Patients with Migraine and Headache of Greece since its foundation, while he is the main author of the book “Migraine and other Headaches” published by the Patients’ Association.